fbpx Werf 9 - Een werkend financieel kader | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Werf 9 - Een werkend financieel kader

1. Waarover gaat deze werf?

Onze plannen helder begroten, financieel opvolgen en afhandelen. Voor werkingsmiddelen en personeelskost. Op organisatieniveau moet duidelijker: wat betalen we met lidgeld en waarom; welke kosten worden gedekt door onze subsidie-enveloppe; waarvoor gaan we op zoek naar extra financiële bronnen? Ons prijzenbeleid verdient evenzeer een update.

2. Hoe zijn we aan de slag gegaan rond deze werf?

De raad van bestuur nam samen met onze directeur Jurgen deze werf onder handen. Dit werd afgetoetst en verfijnd op beleidsmomenten met lokale besturen actief in commissies en AV.

3. Welke analyses hebben we gemaakt en hoe vertaalde dit zich in de beleidsnota?

Na analyse schreven we deze visie neer:

Ledenorganisatie van zoveel mogelijk lokale besturen 

Bataljong wil de ledenorganisatie blijven van zoveel mogelijk lokale besturen. Tegelijk willen we voorop lopen in het jeugdbeleid van de toekomst en leren van de pioniers om vooral de middengroep te versterken zodat de norm verlegd wordt, en de talmers mee opschuiven. Enkel zo maken we als kleine speler op derdelijnsniveau een wezenlijk verschil rond sterk beleid voor jonge inwoners. De strategie vergt enkele moeilijke keuzes. Zo kunnen we niet al onze energie stoppen in eender welke helpdesknood. We zouden teveel reactief bezig zijn in plaats van pro-actief. Een democratisch en transparant prijzenbeleid en financiële huishouding moet helpen om leden aan boord te houden.

Onze waarden kruisen met prijzenbeleid in een ledenorganisatie 

  • Vertrekken vanuit rechtvaardigheid betekent dat Bataljong een solidariteitsprincipe inbouwt in het lidgeld waarbij grotere gemeentes met sterkere schouders meer bijdragen dan kleinere gemeentes met minder jonge inwoners. Dat principe trekken we door naar op-maat aanbod, bv. onze begeleidingstarieven. Prijzenbeleid voor deelname aan events is wel uniform. Rechtvaardigheid betekent ook dat helder is wat je aan service en dienstverlening krijgt voor je lidmaatschap, via transparante communicatie.
  • Verbindend werken betekent dat Bataljong inzet op ontmoetingen tussen lokale besturen, andere overheden en partners. Ontmoetings- en uitwisselingsmomenten, waarbij expertise door de deelnemers wordt ingebracht, vergen daarom een lagere financële instapdrempel. Zo faciliteren we ontmoeting en verbindend jeugdbeleid. 
  • Inspireren doen we met krachtig aanbod dat nu eenmaal, omwille van zijn expertise, zijn prijs kent. We benchmarken daarvoor met de jeugdsector en de prijs ligt lager voor leden, dan voor niet-leden en partners. Alle werkingskosten en organisatiekosten moeten minimaal gedekt zijn door de deelnameprijzen. 
  • Toonaangevend zijn we niet gratis. Zeker wanneer andere overheden, middenveldpartners of bedrijven onze expertise willen inkopen, betalen zijn daarvoor werkings- én personeelskosten. Toonaangevend zijn wil ook zeggen dat we kunnen aantonen meerdere inkomstenbronnen aan te wenden.

Subsidies versus eigen inkomsten

Als bovenbouworganisatie met een decretale opdracht is het logisch dat subsidies de belangrijkste inkomstenbron zijn. Toch kijken we ook verder dan (verhoging van de) subsidies alleen. Bataljong wil het aandeel eigen inkomsten, projectmiddelen en commerciële samenwerkingen doen stijgen.

Dit geheel vertaalde zich in een operationele doelstelling rond financieel beleid in de beleidsnota: ‘Bataljong gaat voor een transparant en rechtvaardig financieel beleid dat inzet op spreiding van inkomstenbronnen en een analytische benadering.’ We formuleren daaronder onder meer ambities zoals

  • Jaarlijks minimaal 5 projecten aanvragen.
  • In de beleidsperiode minimaal 5 projectmatige of structurele samenwerkingen met commerciële partners aangaan.
  • Voorzien in een deeltijds fondsenwerver in functie van commerciële samenwerkingen en projectaanvragen.

4. Hoe staat het anno 2021 met deze werf?

We gaan verder op de ingeslane weg van positieve commerciële samenwerkingen uit 2020. Onder meer een groepskorting voor bubbelbandjes en de Doe-boekjes van Stratier waren een succes.

Momenteel hebben we ook een 4-tal projecten lopen met projectmiddelen (Jonge Wegweters via MOW, Hackathon via DCJM, Maak Samen Tijd Vrij via Agentschap Opgroeien en Aanstekers via Europese middelen). Hier blijven we verder werk van maken. Er is in het vernieuwde personeelsorganigram een minimum aan tijd voorzien voor een fondsenwerver.

Daarnaast willen we vanaf 2022 ook onze jaarplannen per team koppelen aan ons financieel systeem. Op die manier komt er meer logica in ons financieel beleid en krijgen teams meer zicht en greep op de financiële stromen van hun acties en doelstellingen.

Inkomsten Bataljong 2021

 

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief