fbpx Beleidsnota 2021-2025 | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsnota 2021-2025

Hoe kunnen we het lokaal jeugdbeleid anno 2025 het best ondersteunen?

Een antwoord op die vraag vormt de kern van de beleidsnota van Bataljong. We gaan niet voor vrijblijvende dienstverlening, maar voor een ondersteuning die een hefboom is op weg naar ‘sterk beleid voor jonge inwoners’.

Gemeentes maken een meerjarenplan, Bataljong een beleidsnota. Eind juni 2020 diende Bataljong een beleidsnota in met onze plannen voor 2021 – 2025. De minister van jeugd Benjamin Dalle kende op basis daarvan subsidies toe voor die periode. In het najaar van 2020 volgde een onderhandeling voor de beheersovereenkomst tussen Bataljong en de Vlaamse Overheid. Daarin spraken we indicatoren af waar we ons als Bataljong voor engageren.

Naast de subsidies vanuit Vlaanderen, ontvangen wij nog middelen via andere kanalen. Meer daarover lees je hier.

Hieronder lees je meer over

  1. het kader waarbinnen wij werken en de analyses die we maakten
  2. De vier kernwaarden waarvan wij vertrekken in alles wat we doen
  3. De 10 werven die we formuleerden in het kader van deze beleidsnota en waar we vandaag staan per werf

1. Kader en analyse

  • Exact 1 jaar voor het indienen van onze beleidsnota (juni 2019) klopten wij het kader af omtrent de aanpak van de beleidsnota. Daarbij was er onder meer oog voor eerder gemaakte keuzes, onze decretale opdracht en het financieel plaatje. 
  • Aan het begin van ons beleidsnotaproces keken wij goed om ons heen. We maakten een omgevingsanalyse en onderzochten trends en tendensen die impact hebben op het leven van kinderen en jongeren. We probeerden inschattingen te maken over de toekomst van het leven van de jonge inwoners in de Vlaamse steden en gemeenten. Een samenvatting van onze omgevingsanalyse en de lessen die we daaruit als staf trokken zijn hieronder te vinden.

2. Vier kernwaarden

We formuleerden vier kernwaarden voor Bataljong als ondersteuningsorganisatie. Alles wat we doen staat in functie van minstens 1 van deze 4 beleidsuitdagingen. Het vormde de rode draad van onze beleidsnota. We gebruikten dit kader doorlopend als kompas.

vier kernwaarden

3. Tien werven voor Bataljong

In ons beleidsnotaproces formuleerden we 10 vraagstukken waarop we een antwoord wilden formuleren. We noemden ze werven. Deze 10 werven vormen de kapstok van ons beleidsnotaproces.

Inhoud
Hoe gaat Bataljong om met het evoluerende lokaal jeugdbeleid?

Lokaal jeugdbeleid kent een steeds breder spectrum aan verschijnings- en organisatievormen. Van zuivere jeugddienst tot geïntegreerde clusterdienst.  Van een gemeente georiënteerd op jeugdaanbod tot beleidsgerichte regiegemeente voor wie breed beleid voor kinderen en jongeren centraal staat. Van een gemeente waar jeugdparticipatie enkel loopt via de jeugdraden tot gemeentes waar participatie in een gamma aan initiatieven en kanalen vorm krijgt. Enz.

Mede door de toegenomen autonomie (na het verdwijnen van de jeugdbeleidsplannen), het verdwijnen van de provincies en de integratie van OCMW en gemeente, ziet jeugdbeleid er steeds meer overal anders uit. De vraag luidt: waarop moet Bataljong haar ondersteuning richten?

Hoe we aan de slag gingen rond deze werf en waar we anno 2021 staan lees je hier.

De rol die Bataljong wil en kan opnemen voor bovenlokaal jeugdbeleid

VVJ was ook een soort 'steunpunt' voor provinciaal jeugdbeleid. Geen provincies meer, maar wel een tendens naar schaalvergroting (intergemeentelijke samenwerkingen, fusies...) en subsidies die daarop inspelen. Voor ondersteuning wordt bij Bataljong aangeklopt. Wat kunnen we doen voor wie?

We beslisten het denkwerk rond deze werf te koppelen aan werf 5: ‘Vragen we extra budget voor regionale ondersteuners?'. Hoe we aan de slag gingen rond deze twee gekoppelde werven en waar we anno 2021 staan lees je hier.

De rol die Bataljong kan opnemen voor jeugdraden

Na de fusie met Karuur, de 1-meting lokaal jeugdbeleid en een vraag van minister Gatz heeft de ondersteuning van de verplichte maar zoekende jeugdraden een meer centrale plaats gekregen bij Bataljong. De komende beleidsnota moet een toekomstvisie en ondersteuningsplan voor lokale jeugdraden bevatten. Hoe ver kan Bataljong daarin gaan?

Hoe we aan de slag gingen rond deze werf en waar we anno 2021 staan lees je hier.

Heeft breed jeugdbeleid nieuwe doelgroepen nodig?

Elke schepen is schepen van jeugd en elke ambtenaar doet aan dienstverlening voor kinderen en jongeren. De toegenomen focus op breed jeugdbeleid - sterk beleid voor jonge inwoners - waarvoor strategisch beleid met mandaat een sleutel is, doet de vraag rijzen of we ook andere dan onze standaard doelgroepen moeten aanboren bij onze leden. Wie kan of moet Bataljong nog bereiken naast de schepen van jeugd en de jeugdambtenaar?

Hoe we aan de slag gingen rond deze werf en waar we anno 2021 staan lees je hier.

Vragen we extra budget voor regionale ondersteuners?

Zonder de provincies als partner steeg de druk op kwalitatieve regionale ondersteuning. Op basis van de beleidsuitdagingen uit de vorige beleidsnota (zie boven) koos Bataljong ervoor haar werking te laten voeden en aansturen door expertcommissies waar ook netwerking een plaats krijgt. Toch wordt de generieke regionale ondersteuners door verschillende leden ook gemist. Welk ondersteuning is voor welk soort gemeente de meest gepaste? Hoe blijft Bataljong de continue vinger aan de pols houden van wat er plaatselijk leeft? Kan en wil Bataljong opnieuw inzetten op regionale werkers bij extra budgettaire ruimte?

We beslisten het denkwerk rond deze werf te koppelen aan werf 2: ‘Bataljong als ondersteuner voor bovenlokaal jeugdbeleid'. Hoe we aan de slag gingen rond deze twee gekoppelde werven en waar we anno 2021 staan lees je hier.

Strategisch netwerk van partnerschappen

Op basis van bovenstaande keuzes moet Bataljong haar netwerk en partnerschappen tegen het licht houden en innoveren. Ook het gloednieuwe Vlaams Netwerk Kind & Jeugdvriendelijke Steden & Gemeenten dat we mee oprichtten, maakt daar deel van uit. Welke nieuwe partners hebben we nodig? Wat bieden zij ons? Wat wij hen?

Hoe we aan de slag gingen rond deze werf en waar we anno 2021 staan lees je hier.

De plaats van internationaal binnen Bataljong.

Ook ons internationaal werk verdient een straffere visie en een strategisch toekomstbeleid. Welke plaats krijgt internationaal? Welke invloed heeft dat op ons engagement in internationale netwerken?

Hoe we aan de slag gingen rond deze werf en waar we anno 2021 staan lees je hier.

Dienstverlening op maat

Op basis van bovenstaande keuzes lichten we ook onze traditionele dienstverlening door. Welke info bieden we aan en hoe? Voor wie en in welk model voorzien we ontmoeting en uitwisseling? Welke vormingsmodules bieden we aan? Misschien moeten we bv. wel overstappen naar vorming op basis van competenties (bv. lobbyen...) in plaats van op basis van thema's?

Hoe we aan de slag gingen rond deze werf en waar we anno 2021 staan lees je hier.

Een werkend financieel kader

Onze plannen moeten helder kunnen begroot, financieel opgevolgd en afgerekend worden. Voor werkingsmiddelen en personeelskost. Op organisatieniveau moet duidelijker: wat betalen we met lidgeld en waarom; welke kosten worden gedekt door onze subsidie-enveloppe; waarvoor gaan we op zoek naar extra financiële bronnen? Ons prijzenbeleid verdient evenzeer een update.

Hoe we aan de slag gingen rond deze werf en waar we anno 2021 staan lees je hier.

Optimalisatie van onze interne werking

Tot slot moet ook onze interne werking mee-evolueren. Zowel de organisatiestructuur als de stafstructuur. Ook daarin gaan we voor: professioneel, verbindend en toonaangevend.

Hoe we aan de slag gingen rond deze werf en waar we anno 2021 staan lees je hier.

Sprangers
Jurgen
Directeur
03 821 06 03
Verlinde
Tieme
Coördinatie breed jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief