fbpx Wat zegt de wet? | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat zegt de wet?

Home»Boost je kennis»Jeugdraadondersteuning»Regelgeving»Wat zegt de wet?

Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (2023)

Het jeugddecreet: het basisdecreet over lokaal jeugdbeleid en dus de jeugdraad

Een decreet is een Vlaamse wet, goedgekeurd door het Vlaams parlement en van kracht in heel Vlaanderen. Elke stad en gemeente moet decreten volgen.

Het 'Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk" is het decreet dat lokale besturen oplegt om een jeugdraad te organiseren.' Omdat de naam van dit decreet wel echt heel lang is, spreken we ook van het jeugddecreet. Je kan alles over lokaal jeugdbeleid en jeugdraad terugvinden in Hoofdstuk 9: Lokaal Jeugdbeleid.

Wat staat er in het ‘Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk'?

  • Wat is een jeugdraad?
  • Waarover moet de gemeente verplicht advies vragen aan de jeugdraad?
  • Wie mag officieel lid zijn van de jeugdraad?
  • Wat zegt het decreet lokaal bestuur over de jeugdraad?
“Veel is er niet veranderd sinds het vernieuwde decreet van 2023! Jeugdraden zijn nog steeds verplicht en worden door dit decreet beschermd”
Ellen De Grauwe
Bataljong

Wat is de jeugdraad?

Letterlijk uit het decreet: "Om het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid voor te bereiden, inzonderheid in het kader van het meerjarenplan, richt de gemeenteraad een jeugdraad op of erkent de gemeenteraad een al bestaande jeugdraad"

De gemeenteraad

  • moet een jeugdraad oprichten of de bestaande erkennen
  • om overleg en inspraak te organiseren over alles wat met jeugdbeleid te maken heeft
  • om de 6 jaar, na de verkiezingen en wanneer een nieuwe gemeenteraad en nieuw college verkozen is.

(Artikel 48, §1)

Waarover moet de gemeente verplicht advies vragen aan de jeugdraad?

Letterlijk uit het decreet

"Het college van burgemeester en schepenen toont aan dat het advies vraagt aan de jeugdraad, ten minste bij de opmaak van het meerjarenplan en over andere aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid.

De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die de jeugd betreffen. Dat advies is niet bindend.
 
Het college van burgemeester en schepenen motiveert bij het nemen van beslissingen waarom het college het advies van de jeugdraad niet of maar gedeeltelijk volgt" 

(Artikel 48 §3)

Wie mag officieel lid zijn van de jeugdraad?

Letterlijk uit het decreet

"De volgende personen zijn lid van de gemeentelijke jeugdraad:
1° geïnteresseerde kinderen en jongeren uit de gemeente, gecoöpteerd door de jeugdraad;
2° de afgevaardigden van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking of rekrutering kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en jongeren uit de gemeente.

Het lidmaatschap van de jeugdraad is onverenigbaar met:
1° een mandaat in de gemeenteraad en districtsraad;
2° het ambt van minister, staatssecretaris, burgemeester, schepen, districtsburgemeester, districtsschepen en hun kabinetsleden;
3° het statuut van personeelslid van de gemeente, een autonoom gemeentebedrijf en een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Het lidmaatschap van de jeugdraad kan niet als voorwaarde voor lokale subsidiëring worden gesteld."
(Artikel 48, §2)

Toegelicht

Gecoöpteerd/coöpteren door de jeugdraad wil zeggen dat de jeugdraad die individuele jongeren aanduidt, dat er een stemming komt of die jongeren lid kunnen zijn van de jeugdraad.

Een schepen van jeugd of lid van de gemeenteraad kan aanwezig zijn op de jeugdraadvergadering maar mag niet stemmen.

Een jeugdvereniging die niet naar de jeugdraad komt geen subsidies geven, dat mag niet. Je mag hen wel belonen voor hun aanwezigheid maar niet straffen voor hun afwezigheid.

Wat zegt het decreet lokaal bestuur over de jeugdraad?

Het decreet lokaal bestuur stelt dat alleen de gemeenteraad adviesraden mag organiseren. En dat ze zelf kan beslissen welke adviesraden en overlegstructuren er worden opgericht. Zo kan de gemeenteraad zelf eigen accenten leggen, maar ze moet wel rekening houden met bestaande regelgeving. De jeugdraad blijft decretaal verplicht via het jeugddecreet.

Letterlijk uit het decreet

"Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid."

(decreet lokaal bestuur, titel 6, hoofdstuk 2, artikel 304, §3)

Zijn er dan nog dingen veranderd ten opzichte van vroeger? 

Een paar zaken zijn veranderd ten opzichte van het vorige decreet. Dit heette het: Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid (2012) 

De paragraaf over de concrete werking van de jeugdraad is geschrapt. Het gaat om volgende paragraaf:

De gemeenteraden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bepalen de nadere voorwaarden van de werking van de jeugdraad, en in elk geval :
1° de maatregelen waarmee het recht op informatie van de jeugdraad ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen (…);
2° de wijze waarop de jeugdraad wordt ondersteund;
3° de wijze waarop het college van burgemeester en schepenen of het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte adviezen inneemt;
4° maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de adviezen en de werkzaamheden van de jeugdraad

Wat wil dit zeggen?

Het schrappen van deze paragraaf heeft weinig grote gevolgen. Vroeger werd aan de gemeenteraad opgelegd om een aantal zaken op voorhand af te spreken via het huishoudelijk reglement. Het ging hier om een aantal vormelijke afspraken die sowieso nog relevant zijn om te maken. Maar je nu dus niet langer verplicht moet opnemen in een huishoudelijk reglement of statuten. 

De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong