fbpx Het decreet lokaal jeugdbeleid en de jeugdraad | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Het decreet lokaal jeugdbeleid en de jeugdraad

Home»Boost je kennis»Jeugdraadondersteuning»Regelgeving»Het decreet lokaal jeugdbeleid en de jeugdraad

Het decreet lokaal jeugdbeleid en de jeugdraad

Het decreet lokaal jeugdbeleid: het basisdecreet over de jeugdraad

Een decreet is een Vlaamse wet, goedgekeurd door het Vlaams parlement en van kracht in heel Vlaanderen. Elke stad en gemeente moet decreten volgen. Wat staat er in het ‘decreet houdende de ondersteuning en stimulering van lokaal jeugdbeleid’ over de jeugdraad?

 • Wat is een jeugdraad?
 • De jeugdraad is verplicht
 • Waarover moet de gemeente verplicht advies vragen aan de jeugdraad?
 • Wie mag officieel lid zijn van de jeugdraad?
 • Wat legt de gemeenteraad vast over de jeugdraad?
 • Wat zegt het decreet lokaal bestuur over de jeugdraad?

Wat is een jeugdraad volgens het decreet lokaal jeugdbeleid?

Letterlijk uit het decreet: "De jeugdraad is het adviesorgaan dat is opgericht om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen en jongeren te
verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan, inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente" (artikel 2, decreet lokaal jeugdbeleid)

De jeugdraad is verplicht

Letterlijk uit het decreet: "Met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, inzonderheid in het kader van het meerjarenplan, richt de gemeenteraad een jeugdraad op of erkent de gemeenteraad een al bestaande jeugdraad." (decreet lokaal jeugdbeleid, artikel 5, §1)

De gemeenteraad

 • moet een jeugdraad oprichten of de bestaande erkennen
 • om overleg en inspraak te organiseren over alles wat met jeugdbeleid te maken heeft
 • om de 6 jaar, na de verkiezingen en wanneer een nieuwe gemeenteraad en nieuw college verkozen is.

Waarover moet de gemeente verplicht advies vragen aan de jeugdraad?

Letterlijk uit het decreet

"Het college van burgemeester en schepenen toont aan dat ze advies vraagt aan de jeugdraad over alle
aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan.

De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinderen en jongeren.

Het college van burgemeester en schepenen motiveert bij het nemen van beslissingen waarom het college het advies van de jeugdraad niet of maar gedeeltelijk volgt." (decreet lokaal jeugdbeleid, artikel 5 §3)

“Voor mij is artikel 5 absoluut het belangrijkste artikel van het decreet. Lees het zeker!”
Ellen De Grauwe
Bataljong

Wie mag officieel lid zijn van de jeugdraad?

Letterlijk uit het decreet

"De volgende personen zijn lid van de gemeentelijke jeugdraad :
1° de afgevaardigde van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking of rekrutering kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en jongeren uit de gemeente;
2° geïnteresseerde kinderen en jongeren uit de gemeente, gecoöpteerd door de jeugdraad

Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van de jeugdraad.

Het lidmaatschap van de jeugdraad kan niet als voorwaarde voor lokale subsidiëring worden gesteld." (decreet lokaal jeugdbeleid, artikel 5, §2)

Toegelicht

Gecoöpteerd/coöpteren door de jeugdraad wil zeggen dat de jeugdraad die individuele jongeren aanduidt, dat er een stemming komt of die jongeren lid kunnen zijn van de jeugdraad.

Een schepen van jeugd of lid van de gemeenteraad kan aanwezig zijn op de jeugdraadvergadering maar mag niet stemmen.

Een jeugdvereniging die niet naar de jeugdraad komt geen subsidies geven, dat mag niet. Je mag hen wel belonen voor hun aanwezigheid maar niet straffen voor hun afwezigheid.

Wat legt de gemeenteraad vast over de jeugdraad?

Letterlijk uit het decreet

"De gemeenteraden bepalen de nadere voorwaarden van de werking van de jeugdraad, en in elk geval:

 1. de maatregelen waarmee het recht op informatie van de jeugdraad ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen wordt gewaarborgd;
 2. de wijze waarop de jeugdraad wordt ondersteund;
 3. de wijze waarop het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte adviezen inneemt;
 4. maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de adviezen en de werkzaamheden van de jeugdraad."

(decreet lokaal jeugdbeleid, artikel 5, §4)

Wat zegt het decreet lokaal bestuur over de jeugdraad?

Het decreet lokaal bestuur stelt dat alleen de gemeenteraad adviesraden mag organiseren. En dat ze zelf kan beslissen welke adviesraden en overlegstructuren er worden opgericht. Zo kan de gemeenteraad zelf eigen accenten leggen, maar ze moet wel rekening houden met bestaande regelgeving. De jeugdraad blijft decretaal verplicht via het decreet lokaal jeugdbeleid.

Letterlijk uit het decreet

"Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid."

(decreet lokaal bestuur, titel 6, hoofdstuk 2, artikel 304, §3)

De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief