fbpx Adviseren | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Adviseren

Home»Boost je kennis»Jeugdraadondersteuning»Taken»Adviseren

Adviseren

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur. Advies geven over alles wat kinderen, jongeren en jeugdverenigingen aanbelangt is de hoofdtaak van elke jeugdraad.

Waarover geef je advies?

Het college van burgemeester en schepenen moet aantonen dat ze advies vragen aan de jeugdraad over alles wat betrekking heeft op het jeugdbeleid. Zo staat het in het decreet lokaal jeugdbeleid.

 • Alles met betrekking tot jeugdbeleid? Dat is bijvoorbeeld het GAS-beleid, nieuwe subsidiereglementen, speelpleintjes, de weg naar school…
 • De jeugdraad moet minstens ook betrokken worden bij de opmaak, uitvoer en evaluatie van het meerjarenplan. Dus dan kan je ook een adviesvraag verwachten.
 • De jeugdraad mag het gemeentebestuur advies geven over alles wat te maken heeft met kinderen en jongeren.

Wanneer geef je advies?

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen houtje.

Je hoeft als jeugdraad niet te wachten op de vraag van het gemeentebestuur om advies te geven. Je kan op eigen initiatief invloed uitoefenen op elke moment in de beleidscyclus.

 1. Signaleren: de jeugdraad stelt een vraag en doet een voorstel aan het bestuur. Waar kan de gemeente/stad nog meer op inzetten voor kinderen, jongeren en verenigingen? Tip: Ga aan de slag met de impulsen die je krijgt vanuit de achterban (bvb. algemene vergadering)
 2. Verkenning: de jeugdraad denkt vanaf het begin actief mee over een beleidsvraagstuk. Dan is er vaak nog ruimte voor inspraak, zijn er nog geen krijtlijnen uitgezet en de beslissing nog niet gevallen. Ga actief op zoek naar de beleidsthema’s die op de agenda staan, zodat je kan meedenken.

 3. Beslissing: de jeugdraad formuleert een onderbouwd advies op het moment dat de beslissing bijna af is en voor advies wordt voorgelegd.
   
 4. Uitvoering/evaluatie: na de beslissing volg je als jeugdraad het advies nauw op of het voorstel correct wordt uitgevoerd. Is er bijsturing nodig? 

Is een advies bindend?

Een advies is niet bindend. Als het college bij een beslissing het advies van de jeugdraad niet volgt of maar gedeeltelijk, moet ze motiveren waarom.

In een afsprakennota maak je goede afspraken over timing, hoe omgaan met advies en een antwoord krijgen van het bestuur.

Stap 1: Krijg je uitdaging scherp

De hamvraag: wat is het probleem? Zorg dat je scherp krijgt waarover je je advies wil formuleren:

 • Waarmee moeten we rekening houden?
 • Wat is de timing?
 • Hoe zit het met de financiën?
 • Wie is er betrokken?
 • Welke informatie hebben we nodig om het plaatje volledig te maken?
 • Kunnen de schepen van jeugd en (jeugd)ambtenaren het probleem verduidelijken?
Openbaarheid van bestuur: recht op inzage van bestuursdocumenten

Als adviesraad en burger heb je recht op de inzage van bestuursdocumenten. Dat is geregeld via ‘de openbaarheid van bestuur’. Je kan als jeugdraad documenten aanvragen die je wil inkijken. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen om de privacy, auteursrechten of nationale veiligheid te beschermen.
Alles start met de juiste informatie dus stel gerust jullie verduidelijkingsvragen aan het bestuur.

Verzamel zelf informatie om je advies te stofferen

Soms is niet alle informatie voor handen en moet je op pad en op onderzoek. Bijvoorbeeld de weg naar school is onveilig. Welke school? Welke straten? Ga zelfs eens een kijkje nemen en neem de route naar de school, spreek omwonenden en gebruikers aan. Gebruik de informatie om je advies krachtiger te maken.

Stap 2: Formuleer een voorstel van oplossing

Wat is de ideale oplossing voor het probleem?

 • Weeg verschillende alternatieve oplossingen tegen elkaar af
 • Zet de perspectieven en standpunten van doelgroepen die betrokken partij zijn op een rij
 • Discussieer over alle mogelijke oplossingen

Tip: de bono met de hoeden

Stap 3: Kies voor een heldere structuur en taal

 • Geef een duidelijke titel aan het advies die overeen komt met de inhoud. Zet er zeker ook een datum bij.
 • Begin met een korte beschrijving van het onderwerp zodat iedereen mee is.
 • Omschrijf (verschillende) oplossingen en neem hen mee in jullie denkwijze waarom jullie deze voorstellen op tafel leggen.
 • Motiveer je advies en geef hierbij ook je voorkeur mee waarom het ene voorstel wel of minder goed is.
 • Geef aan wie bij het schrijven van het advies betrokken is. Bv inbreng van een deskundige of deelname van verschillende doelgroepen.
 • Laat je advies altijd eens door iemand nalezen die taalgevoelig is.

 

Stap 4: Volg je advies op

Als je het advies aan het gemeentebestuur hebt bezorgd, moet je het ook verder opvolgen.

 • Wat zijn de reacties op het advies?
 • Wordt het advies gevolgd en uitgevoerd? 
 • Of legt het bestuur het advies naast zich neer?
 • Om welke redenen?

In een afsprakennota maak je goede afspraken over timing, hoe het bestuur omgaat het het advies en hoe je antwoord krijgt.

Een advies is nooit bindend, enkel gemeenteraad en college hebben beslissingsmacht. Jullie deskundig advies kan wel invloed hebben op het beleid. Je kan je invloed vergroten door er een ludieke actie of persbericht aan te koppelen. Al moet je daar heel secuur mee omgaan.

 

De Grauwe
Ellen
Beleidsparticipatie en internationaal
03 821 06 01

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief