fbpx 87 miljoen euro voor lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

87 miljoen euro voor lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid

Deze pagina werd voor het laatst geüpdatet op maandag 05/10/2020 om 15u20

De coronacrisis treft het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Vlaanderen keerde op 15 juli 2020 daarom 87,3 miljoen euro uit het noodfonds uit aan Vlaamse lokale besturen en de VGC in Brussel. 

Enkele weetjes

 • Het gaat om een eenmalige extra dotatie die 71,842% bedraagt van het bedrag dat in 2018 via het Gemeentefonds is uitbetaald voor de intersectorale subsidies sport, cultuur en jeugd.
 • De uitbetaling hiervan heeft plaats gehad op 15 juli 2020.

Deze middelen worden ter beschikking gesteld in de vorm van algemene financiering. Dat betekent dat er geen afzonderlijke rapportering of verantwoording gevraagd wordt en dat gemeentebesturen dus zelf kunnen bepalen op welke wijze zij die middelen op een zo effectief mogelijke wijze kunnen inzetten. De spreiding van de uitgaven in de tijd is een van de keuzes die lokaal kunnen en moeten gemaakt worden. 
Meer technische info vind je hier.

Hoe schrijf ik de subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds in?

 • Op de algemene rekening AR: 7401/4 (andere algemene werkingssubsidies)
 • Het beleidsveld BV: 0010 (algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus)
 • De economische sectorcode is ESC: 300 (Vlaamse overheid)

Advies van Bataljong

Speel niet snel snel Sinterklaas, maar maak er gericht beleid mee. Maak een goede analyse van je werkveld en de effecten die corona heeft. Ook op kwetsbare doelgroepen. Richt je op wat geweest is, en wat nog komen gaat. Bouw een sterk dossier op voor de jeugdsector. Maar overstijg ook het mogelijke getouwtrek tussen sectoren en denk sectordoorbrekend aan het belang van kinderen en jongeren (in deze coronatijden).

Inspiratie voor een dergelijke analyse en de ondersteuning van lokaal jeugdwerk vind je hier.

Wil je graag eens vergelijken met de totale budgetten die vroeger voor jeugd 'inkantelden' in het gemeentefonds? Check dan deze pagina van september 2019. 

"Lokale besturen kunnen hiermee aan de slag om cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten dus het best wat de noden zijn. Daarom zal er ook de grootst mogelijke autonomie zijn, met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen. Zodat steden en gemeenten vrij kunnen beslissen hoe ze deze middelen spenderen."
Bart Somers
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

We hoorden al van heel wat jeugddiensten dat de impact van corona op de financiën van het jeugdwerk heel sterkt verschilt van vereniging tot vereniging en dat 1 gelijklopend bedrag geven aan alle verenigingen niet de beste oplossing is.

Lees meer over de mogelijkheden van deze middelen

Wat kan en mag je met deze middelen doen? Bataljongtips!

10 inspirerende ideeën vanuit Bataljong

Inspiratie en richting vanuit andere organisaties

Jullie praktijkvoorbeelden en ideeën

Wat kan en mag je met deze middelen doen? Bataljongtips!

De middelen zijn niet geoormerkt en eenmalig. Dat wil zeggen dat je als gemeente mag kiezen waarvoor je ze gebruikt. Je kan ze dus inzetten voor zowel je erkende als (nog) niet erkende jeugdverenigingen, maar ook voor ruimer jeugdbeleid.

Het eenmalige karakter van de middelen geeft je misschien wel de kans om beleidsmatig gezien op korte termijn met iets te experimenteren met het oog op latere structurelere keuzes die ten goede komen van de kinderen en jongeren die wonen, spelen, elkaar ontmoeten in jouw gemeente, daar naar school gaan, erlangs fietsen, hobby's beoefenen...

Als Bataljong roepen we op om te vertrekken vanuit een goede analyse van de noden en behoeften van die verenigingen. Die zijn zeker en vast niet dezelfde voor alle verenigingen. Niet iedereen heeft of had evenveel impact door de coronacrisis. Je vond op de bovenvermelde infopagina hier tools voor om dit samen met je verenigingen te doen. 

Vergeet zeker en vast ook niet die verenigingen, organisaties die belangrijk zijn (erkend zijn is geen voorwaarde vanuit Vlaanderen) maar die je misschien nooit erkende omdat ze uniek zijn of niet zo maar bij 1 domein passen. (vb voedselbanken, wijkcomités, lokale kom-op-tegen-kanker, …)

Betrek de verenigingen bij je keuzes en leg ze uit! Ga ook kijken waar ze het meest nood aan hebben. Dit kunnen misschien wel eerder logistieke en pedagogische hulp zijn in plaats van enkel financiële steun.

"Heel wat gemeenten kiezen er voor om in deze stap de middelen voor 2020 gewoon te garanderen zonder check van de indicatoren. Dit betekent minder administratie voor de verenigingen en minder werk en discussies voor de gemeentelijke diensten. Het geeft je ook tijd om goed over de extra middelen na te denken."
Filip Stallaert
Bataljong

De bedragen vanuit Vlaanderen zijn niet min en daarom is het zeker verstandig om dit vanuit een geïntegreerd vrijetijdsbeleid samen aan te pakken. 

 • Zet zeker in op de rechtstreeks geleden schade en gemiste extra inkomsten van verenigingen EN op de gemiste inkomsten. 
 • Je kan verder jeugdinitiatieven en verenigingen helpen om de extra kosten om de bubbels te realiseren met: extra lokalen (kadertenten), extra sanitair ter beschikking stellen, huren of zelfs aankopen. Extra handhygiënemateriaal en mondmaskers blijven zeer gewild.
 • Denk vooral verder! Hoe kan je een deel van deze middelen inzetten naar structurelere oplossingen voor in de nabije of de verdere toekomst? Denk daarbij vooral op impact op kinderen en jongeren zelf en niet enkel op de organisatie!
 • Zet structureel in op die kinderen en jongeren die nu in heel wat vrije tijd en dus ook verenigingsleven uit de boot vallen. Er zal voor deze kinderen en jongeren extra nood zijn omdat heel wat coronamaatregelen de drempels voor hen verhoogd hebben.
 • Ga op zoek naar structurele doelen en acties bij jeugd die de vrijetijdsdiensten en welzijn overbruggen in plaats van elk apart te strijden voor een deel van de koek.

Terug naar het lijstje

"Zorg dat je met de middelen impact hebt op de kinderen en jongeren zélf."
Benjamin Dalle
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

11 inspirerende ideeën vanuit Bataljong

 1. Luister naar de verenigingen. Waar hebben zij nu meer nood aan? Zijn het centen, materialen, of mensen die hen kunnen helpen? 
 2. Huur en/of stel een grote weide of terrein of weekendplek in eigen gemeente ter beschikking voor korte periodes. Richt ze coronaproof in (sanitair vooral) voor die verenigingen die niet of niet met heel de vereniging op kamp of weekend kunnen. 
 3. Financier trajecten die je jeugdwerk kan lopen om hun werking te verbeteren.
 4. Start een kinderwerking in een kansarme wijk op, of richt er een lokaal kindvriendelijk in, samen met het Huis van het Kind, zodat de kinderwerking daar een boost krijgt.
 5. Koop extra spelmateriaal voor de uitleendienst en voor jouw werkingen en extra bubbels.
 6. Schaf een 'pretcamionet' aan. Vul ze volgend werkjaar met het extra materiaal.
 7. Zet tijdelijk in op een buurtsporter of een jeugdwelzijnswerker die tot het eind van de coronaperiode actief is op de pleintjes en op het publiek domein. 
 8. Investeer deze zomer met het evenementenloket in coronaproof alternatieven voor al de fuiven en festivals die jongeren deze zomer moeten missen (we hoorden al van een 50-bubbel evenement). 
 9. Denk out of the box, over de sectoren heen!
 10. Start een onderzoek welke impact corona heeft op kinderen en jongeren en welke noden dit blootlegde.
 11. Sluit als gemeente of stad 's middags niet al je openbare ruimte maar stem af met de secundaire scholen want zij hebben dikwijls plaats te kort (zeker bij slecht weer).

Terug naar het lijstje

Richt meer publieke ruimtes in voor kinderen en jongeren. Focus deze keer bijvoorbeeld op tieners: een bmx-terrein, pannakooi of boardingterrein. Creëer extra ontmoetingsplekken. 

"Gebruik de middelen om op korte termijn te experimenteren met vernieuwende zaken. Waar zitten noden bij jullie jonge inwoners? Steek de koppen samen met organisaties die reeds actief zijn in je gemeente. Test, evalueer en stuur snel bij. Hou rekening met verwachtingen die je creëert en stuur richting structureel beleid."
Ilse Holvoet
Bataljong

Inspiratie en richting vanuit andere organisaties

Terug naar het lijstje

 

Jullie praktijkvoorbeelden en ideeën

NIEUW 05/10: Bataljong bereidt een nieuwe bevraging voor om zicht te krijgen op wat jullie als gemeenten reeds deden met deze en eigen middelen. Neem je een kwartiertje de tijd om onze bevraging in te vullen? (voor 28 oktober, onze dank is groot!)

Voorlopig vind je hier onder nog de plannen die jullie smeedden begin van deze zomer. Zodra de resultaten van de bevraging er zijn communiceren we deze.

Inhoud
Ham: proactief, +25%, geen administratie, buurtwerking versterken, extra spelmateriaal, extra spelaanbod, betrekken niet -georganiseerde kinderen en jongeren

In Ham wachten ze af tot na de zomer, maar het plan lag al klaar van voor het bericht over de Vlaamse middelen. Het gemeentebestuur voorziet de gebruikelijke subsidies, en betaalt daarbovenop deze zomer al 25% extra uit, zonder extra administratie. Ook verenigingen die in de erkenningsfase zaten werden niet vergeten. 

Verder zet Ham verder en harder in op de werkwijze die ze al tien jaar volgen. We geven ze hier mee als tips voor wie nog niet erg wijkgericht werkt:

 • Investeer in een (reuzen)spel en sportmateriaal en ga voor een forse uitbreiding van je spelmateriaal.
 • Stel hiermee aantrekkelijke pakketten samen die je nu of in de toekomst kan inzetten in buurt/wijkwerkingen.
 • Trek met een jobstudent of buurtwerker naar wijken of pleintjes met een open speelaanbod en voeg er  nog een belevingsfactor aan toe (creatief - sportief - bingotief desnoods). Bekijk hoe je de niet-georganiseerde kinderen/jongeren en kansengroepen in je uitwerking kan betrekken.
Ternat: financiële steun, extra kampvervoer, extra kampterrein, coronaproof op kamp

Ternat zoekt een evenwicht tussen 'de pot verdelen' en het bieden van veel logistieke en inhoudelijke steun. Voor jeugd betekent dit in de zomer: extra bussen of vrachtwagens betalen, de kost van een extra kampterrein overnemen, zorgen dat iedereen al het materiaal heeft om 'coronaproof' op kamp te gaan, enzovoort. Verdere ondersteuning naar aanleiding van de start van het nieuwe werkingsjaar moet hier ook zeker komen. 

Zwijndrecht: impactbevraging, financiële Excel jeugdwerk, 8-puntenplan De Federatie, financieel en logistiek

In Zwijndrecht schreven sport, cultuur en jeugd samen een nota voor ondersteuning van de verenigingen. Hiervoor werd bij al deze verenigingen een impactbevraging gedaan en bij de jeugd werd ook gevraagd een financiële Excel in te vullen. 

De basis van de nota was het 8-puntenplan van De Federatie.

Een werkgroep bespreekt de voorstellen die uit de vragen kwamen:

 • Logistieke ondersteuningsvragen zoals het gratis uitlenen van materiaal van de technische dienst voor komend jaar, maar ook hygiënekamppakketten voor jeugd en sport en kampvervoer
 • Financiële ondersteuningsvragen zoals een extra duwtje bij de werkingssubsidies, indexeringen van infrastructuur uitstellen, concessies niet zolang de maatregelen gelden ....)
Denderleeuw: inhuren partner speelplein

Denderleeuw zoekt speelpleinpartners om een particuliere werking te gaan ondersteunen. Het is een werking die vooral wordt georganiseerd door mensen die in de risicogroep vallen. 

Londerzeel: begeleiding jeugdhuizen, jeugdruimte, fuifinfrastructuur

De jeugddienst had voor corona samen met de jeugdhuizen een heel plan voor hen uitgewerkt. Het bestuur overwoog een traject met Formaat, maar corona gooide roet in het eten. Jeugdhuizen, en ruimte voor de jeugd (met name ook fuifinfrastructuur) staan dus hoog op de agenda. 

Willebroek: subsidie heropstart, aanvraagformulier, coronaproof kampsubsidie, impulssubsidie voor meer zomer-jeugdaanbod

Willebroek voorziet een corona-subsidie voor verenigingen met daarin twee luiken:

 1. Een algemene heropstart-subsidie (met aanvraag) en een extra 'coronaproof kamp'-subsidie voor verenigingen die kampen met of zonder overnachting organiseren. 
 2. Een impulssubsidie die Willebroekse verenigingen oproept om tijdens deze zomer een extra aanbod te creëren voor kinderen en jongeren. 

Voorbeelden: de fanfare organiseert een muziekweek voor 6-12-jarigen, de Chiro creëert van maandag tot vrijdag een spel-/ sportaanbod in hun infrastructuur voor de kinderen van de buurt...

Het aanvraagformulier kan je opvragen bij de contactpersoon bij Bataljong die je onderaan deze pagina vindt. 

Affligem: impactsjabloon

De jeugddienst stelt een dossier op voor jeugd. Elke vereniging kreeg een bevraging over de impact van de coronacrisis op hun vereniging en het sjabloon van Scouts en Gidsen Vlaanderen om in te vullen. Dit dossier zal mee de basis vormen voor wat men gaat doen.

Evergem: extra kamptoelage, coronaproof werken

In Evergem denken ze aan een toelage voor het jeugdwerk dat op kamp gaat. Vooral als compensatie voor de extra maatregelen/ kosten. Ze bekijken ook hoe ze organisaties kunnen helpen coronaproof te gaan werken. Een samenaankoop of subsidie zijn mogelijke pistes. 

Dendermonde: gefaseerd systeem, subsidie uitbetalen zonder check indicatoren, aanvraag werkingssubsidies vervalt administratief, +50% per kind op kamp i.v.m. bubbels, bedrag per sluitingsdag jeugdhuis

In Dendermonde denkt men na om te werken op verschillende tempo's. De bedragen voor dit jaar zou men nu gewoon uitbetalen als eerste ondersteuning. In november moeten verenigingen dan geen aanvraag voor werkingssubsidies meer indienen. Op het einde van het jaar krijgen de verenigingen nog eens 50% extra. 

Voor jeugdbewegingen en jeugdhuizen denkt men extra aan nog een budget van 10 of 20 euro per deelnemer die meegaat op kamp. Voor jeugdhuizen gaat dit over een vergoeding per gesloten weekend als extra. 

In september kunnen verenigingen een aanvraag doen voor extra kosten door corona die ook niet opgevuld konden worden door het optrekken van de subsidies. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een sportvereniging die met een heel hoge lening zit en van wie het feestweekend niet kon doorgaan. 

Izegem: inspraak verenigingen, fietsenstallingen jeugdwerk, safepartyzone

In Izegem werkt men aan een voorstel waarbij alle verenigingen, en vooral de kinderen en jongeren, voordeel uit halen. De verenigingen en/ of de raden krijgen hierin inspraak. 

Dit zou het kunnen worden: de gevraagde fietsenstallingen aan de jeugdlokalen nu effectief uitvoeren, het implementeren van de SafePartyZone in de nieuwe evenementenhal, of... 

Laarne: subsidies vorig werkjaar garanderen +20%, hygiënisch materiaal

In Laarne worden voor cultuur, sport en jeugd alle werkingssubsidies van vorig werkjaar 2018-2019, uitbetaald in juni 2020 + 20% . Verder komt er een investering in hygiënische uitleenmaterialen zoals mobiele wastafels, extra toiletwagen(s), ontsmettingszuilen,...

Turnhout: noodfonds, compensatiefonds, stimuleringsfonds: kleinschalige initiatieven en evenementen

In Turnhout denkt men onder andere aan:

 • Een noodfonds voor initiatieven die op korte termijn kopje onder dreigen te gaan
 • Een compensatiefonds om de werking op langere termijn veilig te stellen
 • Een stimuleringsfonds om mensen aan te zetten kleinschalige/ corona-proof evenementen en initiatieven te laten nemen
Glabbeek: subsidies + waardebonnen lokale handelaars, inspelen op vragen van verenigingen

Glabbeek werkt met een voorstel om bovenop de subsidies voor de verenigingen een systeem met waardebonnen te organiseren. Met de waardebonnen kunnen verenigingen terecht bij lokale handelaars. De totale pot voor de vrijetijdsverenigingen wordt daarvoor bijna verdubbeld. Van de rest wordt een deel voorbehouden voor eventuele vragen van verenigingen naar aanleiding van eventuele buitensporige verliezen. 

Geetbets: vragen bundelen, verdeelsleutel zoeken

In Geetbets worden alle vragen gebundeld. Voor jeugd en cultuur bevraagt men de verenigingen over inkomstenverliezen en extra uitgaven omwille van de coronamaatregelen. Voor sport gaan ze dit ook doen. Daarna zou er een soort verdeelsleutel of puntensysteem moeten worden uitgedokterd om een waarde (tegemoetkoming) te kunnen toekennen. 

Temse: andere verdeelsleutel dan Gemeentefonds

Het college van burgemeester en schepenen heeft aan jeugd, cultuur en sport gevraagd om een plan van aanpak uit te werken. Een eerste idee is om een verdeelsleutel te gebruiken a rato van de subsidies aan jeugd, cultuur en sport. 

Nijlen: impactbevraging algemeen, impact op te maken kosten voor zomerbubbels

De gemeente Nijlen heeft bij alle verenigingen een bevraging gedaan rond de impact van corona op hun werking, ook financieel. Alle jeugdverenigingen werd extra gevraagd om al een eerste kostenraming te bezorgen van de extra kosten waar ze al concreet zicht op hebben voor de organisatie van hun kampen. 

Terug naar het lijstje

Stallaert
Filip
Breed Jeugdbeleid & Regie Vrijetijdsaanbod
03 821 06 08

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief