fbpx Aanpassingen BOA decreet 21 mei 2021 | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen BOA decreet 21 mei 2021

Home»Boost je kennis»Jeugdaanbod»Lokaal jeugdaanbod vormgeven»Aanpassingen BOA decreet 21 mei 2021
 

Aanpassingen BOA decreet 21 mei 2021

De Vlaamse Regering keurde op 21 mei 2021 principieel het besluit over het lokaal beleid, samenwerking en subsidies voor buitenschoolse opvang en activiteiten goed. Dit besluit heft het eerder goedgekeurd besluit van 16 oktober 2020 op. Wat is de impact van dit besluit op lokale besturen? Wat wijzigt er juist? Wat is het BOA-decreet ook alweer? Kom hierover meer te weten op deze pagina.

Hier vind je het besluit en de bijhorende nota.

We zetten het volgende op een rijtje voor je:

 1. Het BOA decreet in een notendop
 2. Wat wijzigt er?
 3. Waar heeft het BOA besluit impact?
 4. Bijkomende BOA subsidies voor een aantal gemeenten vanaf september 2021   
 5. Reacties op het gewijzigde decreet
 6. Demos en het decreet : 10 insteken.

1. Het BOA decreet in een notendop

Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten kwam tot stand vanuit het streven naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. Het doet dit door samenwerking te stimuleren tussen alle lokale spelers, of ze nu vanuit Onderwijs, Welzijn, Cultuur of Jeugd en Sport worden georganiseerd. Lokaal bestuur neemt de regie-rol op.

Het decreet vertrekt vanuit deze drie doelstellingen:

 • Kinderen speelmogelijkheid en ontplooiingskansen geven, maar ook keuzevrijheid en een recht op rust 
 • Ouders de mogelijkheid bieden werk, opleiding en gezin vlot te combineren 
 • Het buitenschoolse aanbod is toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving 

Meer info over over de doelstellingen, de 3 kernen, de opdrachten voor het lokale bestuur, de financiering,de uitdagingen en de rol van de jeugddienst vind je op onze website .

Lees meer over het decreet op de website van het Agentschap Opgroeien.

2. Wat wijzigt er?

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidie voor buitenschoolse opvang en activiteiten formuleert de Vlaamse regering ook een aantal voorstellen tot wijzigingen aan het decreet. Concreet gaat het om de volgende wijzigingen:

 • inkorten van de overgangstermijn: in het decreet is de overgangstermijn vandaag vastgelegd op 1 januari 2027. Op dat moment zou elk lokaal bestuur middelen krijgen van Vlaanderen voor de uitrol van dit decreet op basis van de parameters - aantal kinderen - en indicatoren. De Vlaamse regering stelt nu voor om deze overgangstermijn te verkorten met twee jaar en de overdracht van middelen naar de lokale besturen te laten ingaan op 1 januari 2025;
 • extra bepalingen rond besteding middelen in de periode 2025-2030: 100% van de middelen die elk lokaal bestuur krijgt zou moeten besteed worden aan het aanbod buitenschoolse opvang. Dit is een aanvullende bepaling op de in het besluit al opgenomen bepaling dat 50% moet besteed worden aan kleuteropvang met kwaliteitslabel;
 • extra compensatie voor besturen die veel middelen verliezen: vandaag is de subsidie van het Agentschap Opgroeien aan de organisatoren van opvang van schoolkinderen heel ongelijk gespreid over de gemeenten. Vanaf 2025 worden alle middelen herverdeeld over alle lokale besturen. Lokale besturen die nu meer dan het gemiddelde aan subsidie hebben zullen - zonder concreet financieel groeipad voor de uitrol van het decreet - middelen verliezen. Lokale besturen die veel middelen dreigen te verliezen door de herverdeling, zullen gedurende enkele jaren (tot eind 2028) nog een compensatie krijgen;
 • middelen voor bereik kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte: vanaf 2029 zullen lokale besturen hun subsidie op basis van het aantal kinderen, aangevuld zien met een subsidie gekoppeld aan het bereik van kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

 

 3. Waar heeft het BOA besluit impact?

De regels voor de volgende domeinen worden nader bepaald:

 • Het lokaal beleid
  • Een beschrijving van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor buitenschoolse activiteiten
  • De regels voor neutraliteit die het lokaal bestuur in acht moet nemen
 • De lokale samenwerking
  • De regels voor het oprichten en het organiseren van het lokaal samenwerkingsverband
  • De regels voor de neutraliteit van de initiatiefnemer en organisator
 • De subsidies aan de lokale besturen
  • Concrete bepalingen over de subsidies gedurende de overgangstermijn
  • Principes voor subsidies na de overgangstermijn 

Organisatoren van buitenschoolse opvang die op dit moment al subsidies krijgen van Agentschap Opgroeien blijven deze subsidie in principe behouden gedurende de overgangstermijn. De regels hiervoor worden nog uitgewerkt in een specifiek subsidiebesluit dat in werking zal treden op 1 januari 2022. Organisatoren kunnen vanaf 1 januari 2022 al wel beslissen om de subsidie die ze van Agentschap Opgroeien krijgen over te dragen aan het lokaal bestuur en dus de overgangstermijn in te korten. De regels voor deze verkorte overgangstermijn zullen ook in dit besluit worden beschreven.

Alle lokale besturen komen na de overgangstermijn (zoals nu in het decreet beschreven is dit vanaf 1 januari 2027) in aanmerking voor een Vlaamse subsidie als ze de twee Vlaamse beleidsprioriteiten opnemen in hun meerjarenplanning en hierover rapporteren volgens de daartoe voorziene externe rapportage codes (zie omzendbrief WVG/2020/02). De subsidie is een forfaitair bedrag per kind in de gemeente op basis van algemene parameters zoals aantal kinderen woonachtig (40%) en schoollopend (60%) in de gemeente. Na de overgangstermijn zal minstens 50% van de subsidie moeten worden besteed aan het aanbod kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Deze verplichting gaat pas in na de overgangstermijn en geldt tot eind 2030. Daarna is het aan een volgende Vlaamse Regering om een nieuw percentage te bepalen. 

 

4. Bijkomende BOA subsidies voor een aantal gemeenten vanaf september 2021  

Vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding wordt er vanaf september 2021  6,3 miljoen euro bijkomend geïnvesteerd voor de uitvoering van het decreet. Dit bedrag zal verdeeld worden over een aantal lokale besturen. Het Agentschap Opgroeien heeft een rangschikking gemaakt (op basis van gemiddeld percentage kwetsbare gezinnen en gemiddeld aantal kinderen dat naar een basisschool gaat) van de lokale besturen die in aanmerking komen en die een aanvraag kunnen indienen voor deze middelen. Bekijk de vooraankondiging van de subsidie-oproep en de rangschikking hier.

Besturen die in aanmerking willen (en kunnen) komen voor deze subsidie moeten een aanvraag indienen bij Opgroeien. Dat wordt mogelijk vanaf begin juli 2021 tot eind september. Binnenkort stelt het Agentschap Opgroeien hiervoor een document ter beschikking. Hou de website in het oog.

Het subsidiebedrag is 50 euro per kind per jaar. De subsidies die een lokaal bestuur nu al ontvangt worden wel in mindering gebracht van het totale bedrag. Dit bedrag geldt enkel tijdens de overgangsperiode, voor de periode na 1 januari 2027 werd er nog geen subsidiebedrag per kind bepaald. 

 

 

5. Reacties op het gewijzigde decreet.

Zowel Bataljong, als de Vlaamse Jeugdraad, als VVSG en ook  het kinderrechtencommissariaat schreven elke een brief om hun standpunt en bekommernissen ivm deze uitvoeringsbesluiten én wijzigingen duidelijk te maken.

Je vindt de reactie van Bataljong hier .

Die van de Vlaamse jeugdraad hier .

Ook de VVSG reageerde. Je leest hun reactie op hun website hier.

 

6. Demos en het BOA decreet 10 insteken

Wil je geïnspireerd worden vanuit diversiteit en toegankelijkheid wat het BOA decreet kan betekenen voor kinderen en jongeren? Dan vind je hier de visie van Demos met een 10 tal handvaten.

 

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief